क्र.स. कार्यालयको नाम इमेल सम्पर्क नम्बर प्रमुख सूचना अधिकारी मोबाइल नम्बर इमेल
1 बाख्रा विकास फार्म,चित्लाङ्ग chitlanggoat@gmail.com 9855069484 विशेश्वर प्रसाद यादव राम प्रसाद अधिकारी 9857038533 chanjuji2@gmail.com