यस निर्देशनालय अन्तर्गतका ८ वटा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरु, २ वटा मत्स्य विकास केन्द्रहरु, १ वटा बाख्रा विकास फार्म र १ वटा पशु सेवा तालिम केन्द्र गरी १२ वटा कार्यालयहरु माफर्त प्रदेश सरकारका पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धी योजनाहरु कार्यान्वयन भईरहेको छ।

 

S.No.

Office Name

Phone/Fax/Mobile

Email/Website

1

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुर (कार्यक्षेत्रः ललितपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर)

01-5547377 9851137970

vhlseclalitpur@gmail.com

vhleclalitpur.p3.gov.np

2

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवन

056-520176 9855065176

vhlsecchitwan@gmail.com

vhlsecchitwan.bagamati.gov.np

3

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मकवानपुर

057-412828 9855070728

vhospitalmak@gmail.com

vhalecmak.bagamati.gov.np

4

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सिन्धुली (कार्यक्षेत्रः सिन्धुली र रामेछाप)

047-520185 9854041785

vhalsecsindhuli@gmail.com

5

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नुवाकोट (कार्यक्षेत्रः नुवाकोट र रसुवा)

010-560012 9851220694

dlsonuwakot12@gmail.com

6

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धादिङ्ग

010-520107 9851195546

vethospitaldhading@gmail.com

7

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,दोलखा (कार्यक्षेत्रः दोलखार सिन्धुपाल्चोक)

049-421115 9854045115

dlsodolakha@gmail.com

vetdolakha.gov.np

8

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धुलिखेल ,काभ्रेपलान्चोक

011-495026

 9851164594

vhsscdhulikhel2019@gmail.com

vhisetikavre.bagamati.gov.np

9

पशु सेवा तालिम केन्द्र, लगनखेल, ललितपुर

01-5520010 9851204879

info@lstc.p3.gov.np

lstc.bagamati.gov.np

10

मत्स्य विकास केन्द्र, भण्डारा, चितवन

056-550085 9855062085

fdcbhandara@gmail.com

fdcbhandara.gov.np

11

मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानी, मकवानपुर

9855070237

rfdckulekhani@gmail.com

12

बाख्रा विकास फार्म,चित्लाङ्ग

9855069484

chitlanggoat@gmail.com

gdfchitlang gov.np