Total: 10 Records
विषय फाईल
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको नयाँ सांगठनिक संरचना
बिँउपूंजि कोष परिचालनका लागि जग्गा रोक्का नरहेको सिफारिस पत्रको निवेदनको ढाँचा
बिँउपूंजि कोष परिचालनको आवेदन फाराम अनुसूचि ३ र व्यवसायिक कार्ययोजना फर्मेट
उत्पादनमा आधारित दुधमा अनुदान कार्यक्रमको अनुसूचि २ र ४
अण्डासंग सम्बन्धित सहकारीलाई प्रविधि र पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमको अनुसूचि २, ३ र ४
पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उपजहरुको मूल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रम अनुसूचि-2, 3 र ४
साझेदारीमा निर्वाहमूखी पशुपालन पद्धतिलाई व्यवसायीकरण कार्यक्रम अनुसूचि-२, 5 र ६
प्रविधि र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको अनुसूचि २ अनुसूचि ३ र अनुसूचि ४
लाईभस्टक इपिसेन्टर कार्यक्रमको अनुसूचि २ अनुसूचि ३ र अनुसूचि ४
विद्युत महशुलमा अनुदानको आवेदन ढाँचा